La muralla tenia originalment tres accessos: els anomenats portals, que eren torres amb les seues pròpies exigències defensives, com ara entrades en colze, merlets, matacans i portes gruixudes que solien tancar-se de nit per a protegir la població dels possibles perills. La xarxa viària quedava configurada mitjançant els portals, ja que aquests conduïen als principals camins i carrers. Així, la vila era creuada de nord a sud pel carrer Major, amb una torre-portal a cada extrem: el Portal de Xàtiva, al nord, i el Portal Fosc, al sud. Per una altra banda, a l’est s’obria la Porta de Travadell, que conduïa directament a l’església. Posteriorment, s’obriran altres portes directament a la muralla, com la de Sant Jaume, a l’oest, i la d’Alcoi, al costat del Palau.

No hi han comerços disponibles en aquest moment